Конкурс за студенти 2014

Тема:

Българския път.

Потенциал, проблеми, перспективи.

Участници:

 • студенти от философските факултети;

Изисквания:

 • обем – до 20 с. стандартен текст (12 пункта, Times New Roman, 1.5 междуредие)
 • срок за предаване – 10 ноември 2014 г.

Адрес за изпращане на текстовете:

Процедура:

 • работите се оценяват анонимно от комисия от преподаватели в спец. Философия на СУ;

Критерии за оценяване:

 • Умение за философско осмисляне на темата – 40 т.
 • Оригиналност – 30 т.
 • Убедителност – 30 т.

Награди:

 • първа награда – 500 лв.
 • втора награда – 300 лв.
 • трета награда – 200 лв.
 • книги;
 • публикация в сборник.

Помощна литература:

Данни и анализи:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s